درمان انواع بیماری با کمیاب ترین گیاهان دارویی

تاسیس ۱۳۵۸

آدرس: بلوار جهاد, خیابان شهید شاه محمودی (خیابان کشتارگاه), از سمت دیگر پنج راه ۲۴ آذر خیابان کشتارگاه

Instagram: Medicinal_herbs_tabatabaie

آدرس