عباس حسنی

رئیس کمیته حقوقی مشاورین جوان شورای اسلامی شهر کرمان

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

داور حقوقی ( دادرس خصوصی)

Lawyer@AbbasHassani.ir

کرمان, خیابان چمران, خیابان سادات خوشرو, مجتمع ابن سینا, طبقه اول واحد پنجم

تلفن تماس موسسه حقوقی: ۰۳۴۲۳۳۵۰۷۰۷

www.SafureMehr.com

آدرس